Ankara Batıkent Medikalpark Hastanesi, 25.000 m2 Alan